Opdracht “Daklozen” - Opvang

Step Forward

Een project in samenwerking met het OCMW in 1000 Brussel

Onmiddellijke toekenning van een individuele woning en inschakelingsbegeleiding voor dakloze jongeren tussen 18 en 25 jaar met verslavingen en/of psychische kwetsbaarheid.

Chiffres 2018

 • 31 jongeren gehuisvest en 2018
 • 26 jongeren nog steeds gehuisvest fin 2018
 • 2.794 prestaties bij 31 jongeren
 • 80 voedselpakketten uitgedeeld samenwerking met het project DREAM van het OCMW van Brussel

Team:

 • Een coördinatrice
 • Twee opvoeders
 • Een sociaal assistente
 • Een psychologe

31 appartementen

Tot op heden zijn 31 individuele huizen verhuurd door onze partners en door privé eigenaars aan jongeren, bijgestaan door het Step Forward programma :

 • Privéeigendommen : 17
 • OCMW Brussel : 6
 • Agence Immobilière Sociale bruxelloise : 2
 • Vzw Communa : 2
 • Brusselse Woning : 2
 • IRIS : 1
 • Grondregie : 1

Werking

 • Huisvesting

  Een selectiecomité, samengesteld uit het team van Step Forward en het team van de Cel Huisvesting van het OCMW van Brussel, organiseert de selectie van de kandidaten.

  Het huurcontract wordt opgemaakt op naam van de jongere, die zo ook verantwoordelijkheid opneemt in het huisvestingsprogramma.

 • Begeleiding en ondersteuning

  Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van HERMESplus, La Rencontre, Transit, Jamais Sans Toit, het UMC Sint-Pieter, zorgt voor ondersteuning bij de herinschakeling. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

   

  Administratief: betaling facturen, budgetbeheer, schuldbemiddeling, opvolging van de verschillende stappen

  Huur: hulp bij de inrichting van de woning (terbeschikkingstelling van meubels, hulp bij de verhuis, kleine herstellingen …)

  Medisch: het team fungeert als tussenpersoon tussen de jongere en de sector medische hulp (toekenning van medische kaarten, netwerk met de centra voor begeleiding van verslaafden…).

  Psychologisch en psychiatrisch: opvolging, in samenwerking met de partners

  Sociaal en cultureel: sociaal isolement bestrijden door de jongere ertoe aan te zetten om actief deel te nemen aan zijn omgeving. Terbeschikkingstelling van tickets Article 27

  Opleiding en tewerkstelling: steun bij het hernemen van studies, zoeken naar een opleiding of een job (onder meer via contracten Artikel 60)

Prestaties

In de loop van 2018 voerde het team Step Forward 2.794 prestaties uit bij de 31 jongeren die door het project worden begeleid.

Al deze prestaties samen betreffen de stappen die worden ondernomen om een referentieadres te bekomen, een leefloon, een voorschot voor de huurwaarborg of een medische kaart, een installatiepremie van het OCMW of een budget om huishoudtoestellen te kopen.

Telefonische contacten (56.26%)Individuele gesprekken op het kantoor (12.63%)Huisbezoeken (12.31%)Begeleiding (8.63%)Administratieve stappen (10.16%)Telefonische contacten (56.26%)Individuele gesprekken op het kantoor (12.63%)Huisbezoeken (12.31%)Begeleiding (8.63%)Administratieve stappen (10.16%)
Telefonische contacten 157256.26 %
Individuele gesprekken op het kantoor35312.63 %
Huisbezoeken34412.31 %
Begeleiding2418.63 %
Administratieve stappen 28410.16 %
 • 1.572 telefonische contacten

  Om huisbezoeken te organiseren, een annulatie te melden, problemen in de woning te melden, een luisterend oor te bieden, informatie te geven en voor hulp bij administratieve stappen.

 • 241 fysieke begeleidingen door een lid van het team

  naar verschillende instellingen zoals de cel schuldbemiddeling, huizen voor door Justitie geplaatste kinderen, gemeentehuizen, rechtbankzittingen, afspraken met de goederenbeheerder, bezoeken aan appartementen, hospitalisaties, enz…

 • 353 individuele gesprekken op het kantoor

  2 wekelijkse opvolgingspermanenties in onze kantoren

 • 344 huisbezoeken

  Gemiddeld om de twee weken voor elke opgevolgde persoon. De opvoeder evalueert de staat van de woning (vaak een indicatie van de psychologische toestand van de jongere), vraagt hoe het gaat met de jongere en bespreekt eventueel een specifieke problematiek.

 • 284 administratieve stappen door de maatschappelijk assistente van het OCMW

  (voor de jongere met een woning in 1000 Brussel): stappen in verband met de opening van financiële of medische rechten (medische kaart, installatiepremie, huurwaarborg, aanvraag leefloon, enz.)

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek

 • Publiek dat hulp krijgt

  • 31 jongeren die gehuisvest worden in appartementen. Eind 2018 woonden 26 jongeren nog in de woning en hadden 5 jongeren het programma verlaten (weigering om te worden opgevolgd, vertrek naar het buitenland, verhuis, uitzetting wegens niet-betaalde huur)
  • 6 jongeren worden ondersteund bij hun zoektocht naar een woning
 • Inkomsten

  Van de 31 jongeren laten er 5 hun goederen beheren door een advocaat.

LeefloonWerkloosheidsuitkeringUitkering persoon met een handicapInvaliditeitsuitkeringArbeidscontract
225112

Vastgestelde aandoeningen/problematieken

Psychologische stoornissen

Angststoornissen 16
Psychotische stoornissen
 • 1 evolueert gunstig zonder medicatie
 • 2 maken decompensatieperiodes door (meer opvolging, opvangperiodes in crisiseenheid)
Gedragsproblemen 9

Verslavingen

CannabisAlcoholproblemenHarddrugsGeen gebruik
22x83

Voor sommige personen is enkel het feit dat ze geselecteerd werden door het Selectiecomité een motivatie om hun gebruik aan te pakken, om aanwezig te kunnen zijn op appartementsbezoeken. Bijna de helft van hen heeft hun gebruik verminderd of de verslaving zelfs overwonnen tijdens de opvolging. Voor degenen die nog dagelijks gebruiken, werkt het team op het ritme van de jongere.

Vaststellingen

 • Terugkerende obstakels bij de re-integratie van jongeren: moeilijkheden in het beheer van een budget en/of schuldaflossing; verslavingsproblemen die de re-integratie vertragen; de kwestie van de terugkeer en opvoeding van de kinderen die door de jeugdbescherming werden geplaatst, de soms getroebleerde (familiale) relaties van de geholpen jongeren….
 • Moeilijkheden bij het vinden van sociale/overheidswoningen= zoektocht naar appartementen vooral bij privéeigenaars
 • Concrete resultaten op de weg naar de herinschakeling: verbetering van de gezondheidstoestand, opnieuw contact met familieleden, een uitweg uit de noodsituatie, verbetering van de eigenwaarde …

 

Vooruitzichten

 1. Doelstelling 2019: 40 jongeren huisvesten via het programma

 2. Noodzakelijke aanwerving van een sociaal verpleegster om de jongeren te begeleiden in hun medische opvolging en de relaties met de verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg en medische centra te onderhouden.

 3. Een aanvraag tot erkenning doen bij de Voedselbank

 4. De uitwisseling met de partners « Housing First » versterken

Clémentine, 23 jaar, neemt deel aan het project « StepForward »

Clémentine is 23 en stapte in het project in het eerste werkjaar. Haar eerste maanden in het initiatief Housing First waren niet overtuigend. Clémentine geeft toe dat ze te veel bezig was met verschillende drugs om echt motivatie op te brengen voor het project. Ze verlaat het programma en verdwijnt anderhalf jaar alvorens zich op een oktoberavond opnieuw aan te bieden in een noodopvangcentrum van Samusocial. Er werd opnieuw contact gelegd met het team van StepForward. Ze beslist het nog eens te proberen.

« Ik heb vrij snel de keuze gemaakt. Ik ging niet naar mijn medische afspraken en mijn gezondheid ging achteruit, dus ik dacht dat een zekere vorm van structuur me kon helpen. Nu ben ik veel beter in vorm. Maar dat is niet alles! Als ik aan het einde van de maand merk dat ik te veel heb uitgegeven, praat ik erover met het team en krijg ik hulp: we praten erover en ik leer ook om mijn budget beter te beheren. Ik zie dit als sociale begeleiding en niet als iets dwingends. Ik kan met alles bij hen terecht zonder dat ze oordelen. Er zijn geen taboes. Als je met een vriend praat, krijg je de indruk dat je moet opletten wat je zegt zodat hun perceptie van jou niet verandert. Met Step Forward kan ik mijn hart luchten en besef ik soms welke dingen niet goed gaan in mijn leven, gewoon door erover te praten! Ook al ga ik niet akkoord met wat me verteld wordt, toch luister ik, en soms verander ik van mening … omdat ik heb nagedacht! »