Opdracht “Daklozen” - Opvang

Familiecentrum

Een specifiek op gezinnen gericht centrum, gebaseerd op responsabilisering en verzelfstandiging van de opgevangen personen, om hen uiteindelijk te kunnen doorverwijzen naar opvangstructuren op lange termijn of een privéwoning.

Cijfers 2018

 • 75 gezinnen opgevangen en begeleid hetzij 254 personen, waarvan 167 kinderen.
 • 39 gezinnen doorverwezen naar andere opvangstructuren

Team

37 personen, waaronder een coördinatrice, maatschappelijk assistenten, opvoeders, een psychologe, een kinderverzorgster, …

Infrastructure

Een infrastructuur die uitnodigt tot sociale cohesie

 • 38 privékamers (één kamer per gezin)
 • Collectieve leefruimten: refter, vestiaire, huiswerkruimte, TV-salon, informaticaruimte, bibliotheek, activiteitenruimte, verpleegruimte, opslagruimte

Opdrachten/activiteiten

 • Psychosociale permanentie en educatieve omkadering

  De maatschappelijk assistenten bieden een luisterend oor en stellen een begeleidingsplan op voor de bewoners van onze centra om

  • hun sociale rechten te laten gelden (leefloon, werkloosheiduitkering, invaliditeitsuitkering, mutualiteit, enz.)
  • eventuele regularisatieprocedures, gezinsherenigingsprocedures of dringende en/of tijdelijke scheidingsprocedures ,… op te starten
  • hen te helpen bij schuldbemiddeling, de zoektocht naar een woning en de socioprofessionele integratie (CV, zoektocht naar werk en/of een opleiding) ;

  De opvoeders :

  • zorgen voor een nauwe opvolging van alles wat school betreft (inschrijving en opvolging, ondersteuning van schoolgaande kinderen en de huiswerkklas met vrijwilligers)
  • organiseren pedagogische, culturele, ludieke en sportieve activiteiten. In 2018 organiseerden de opvoeders van het Familiecentrum 257 activiteiten, zowel intern als extern.
 • Medische raadplegingen en medische opvolging:

  De verpleegster zorgt voor:

  • de opvolging van personen met een zware of chronische aandoening
  • advies betreffende anticonceptie en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, vooral bij jongeren;
  • de doorverwijzing van de opgevangen personen naar externe structuren (medische centra, ziekenhuizen, Kind en Gezin, gezinsplanning …)
 • Cel “Het kleine kind en ondersteuning bij het ouderschap”

  Een psychologe en een kinderverzorgster werken elk voltijds om een doorgedreven ondersteuning te kunnen geven aan de ouders:

  • materiële steun (luiers, flesjes, fopspenen …) en psychologische steun (luisterend oor, begeleiding, tips) ;
  • een regelmatige formele en/of informele opvolging van de kinderen om eventuele verontrustende gedragingen te kunnen identificeren en opvolgen;
  • begeleiding bij de verschillende stappen in de zoektocht naar een crèche, pre- en/of postnatale begeleiding,… ;
  • kinderopvang wanneer de ouders afwezig zijn om zaken in orde te maken.
  • De terbeschikkingstelling van een peuterzaal en een opvangruimte met speelgoed, speeltapijten en infrastructuur (verversruimte, badkuipen,… )

  De cel organiseert verschillende regelmatige activiteiten: ontmoetingsmomenten « Donderdagen van de vrouw », zuigelingenmaaltijden, workshop actief lezen in familieverband, op stap met de baby’s, enz.

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek

In 2018 ving het Familiecentrum in totaal 75 families op, bestaande uit 254 personen ( 87 volwassenen/ouders en 167 kinderen of jongvolwassenen)

Administratieve situatie van de opgevangen personen

Belg (27.17%)Onwettig verblijf (22.05%)Wettig (41.73%)Toeristenstatuut (9.06%)Belg (27.17%)Onwettig verblijf (22.05%)Wettig (41.73%)Toeristenstatuut (9.06%)
Belg6927.17 %
Onwettig verblijf5622.05 %
Wettig10641.73 %
Toeristenstatuut239.06 %

« Toeristenstatuut » = inwoner van de Europese Unie in België die sinds meer dan 3 maanden op het grondgebied verblijft

Onwettig verblijf = aanwezigheid op het grondgebied van een buitenlander die niet voldoet aan de toelatings- of verblijfsvoorwaarden

Wettig = kaarten A, B, C, D, E, E+, F of F+ en niet-Belgische kinderen waarvan de ouders in het bezit zijn van één van deze kaarten

Van de 254 mensen die in 2018 in het Familiecentrum werden verwelkomd, zijn ongeveer 2/3 Belgen of hebben een reguliere verblijfsvergunning op het grondgebied aan het einde van hun verblijf.

Oorzaken van de breuk

Verschillende of complexe oorzaken (2.63%)Economisch vluchteling (5.26%)Politieke vluchteling (2.63%)Huisuitzetting (25%)Einde van verblijf opvangtehuis (1.32%)Financieel (3.95%)Onbewoonbaarheid (3.95%)Weigering van asiel (15.79%)Familiale / netwerk breuk (18.42%)Echtelijk geweld (13.16%)Onlangs aangekomen, 1ste of 2de lopende (5.26%)Familiaal geweld (2.63%)Verschillende of complexe oorzaken (2.63%)Economisch vluchteling (5.26%)Politieke vluchteling (2.63%)Huisuitzetting (25%)Einde van verblijf opvangtehuis (1.32%)Financieel (3.95%)Onbewoonbaarheid (3.95%)Weigering van asiel (15.79%)Familiale / netwerk breuk (18.42%)Echtelijk geweld (13.16%)Onlangs aangekomen, 1ste of 2de lopende (5.26%)Familiaal geweld (2.63%)
Verschillende of complexe oorzaken22.63 %
Economisch vluchteling45.26 %
Politieke vluchteling22.63 %
Huisuitzetting1925 %
Einde van verblijf opvangtehuis11.32 %
Financieel33.95 %
Onbewoonbaarheid33.95 %
Weigering van asiel1215.79 %
Familiale / netwerk breuk1418.42 %
Echtelijk geweld1013.16 %
Onlangs aangekomen, 1ste of 2de lopende45.26 %
Familiaal geweld22.63 %

Uithuiszetting is de meest voorkomende reden voor de breuk bij de opgevangen gezinnen. Echtbreuk en/of echtelijke of familiale conflicten zijn ook vaak een reden voor de breuk. Tot slot zijn ook afgewezen asiel- en regularisatieaanvragen een belangrijke reden.

Bronnen van inkomsten

56 van de 75 opgevangen gezinnen hadden geen enkele inkomstenbron bij aankomst. Op 31 december 2018, maakt het onderzoek naar alle opgevangen gezinnen gewag van 19 gezinnen zonder bron van inkomsten.

Belangrijkste inkomstenbronnen aan in de ingang in het Familiecentrum

Geen (74.67%)Leefloon (8%)Pensioen (1.33%)Leefloon aangevraagd (5.33%)Salaris (5.33%)Werkloosheid (4%)Mutualiteit (1.33%)Geen (74.67%)Leefloon (8%)Pensioen (1.33%)Leefloon aangevraagd (5.33%)Salaris (5.33%)Werkloosheid (4%)Mutualiteit (1.33%)
Geen5674.67 %
Leefloon68 %
Pensioen11.33 %
Leefloon aangevraagd45.33 %
Salaris45.33 %
Werkloosheid34 %
Mutualiteit11.33 %

Belangrijkste inkomstenbronnen van gezinnen (situatie op 31-12-2018)

Geen (25.68%)Leefloon (56.76%)Andere (1.35%)Salaris (9.46%)Werkloosheid (5.41%)Mutualiteit (1.35%)Geen (25.68%)Leefloon (56.76%)Andere (1.35%)Salaris (9.46%)Werkloosheid (5.41%)Mutualiteit (1.35%)
Geen1925.68 %
Leefloon4256.76 %
Pensioen00 %
Leefloon aangevraagd11.35 %
Salaris79.46 %
Werkloosheid45.41 %
Mutualiteit11.35 %

Het aandeel personen zonder inkomstenbron vermindert met meer dan 65% tussen het moment van aankomst in het Familiecentrum en het moment van vertrek.

43 gezinnen hadden toegang tot een bron van inkomsten tijdens hun verblijf in ons centrum. Een van de eerste prioriteiten van de sociale begeleiding door onze teams, is het ondersteunen en begeleiden van personen om hun rechten terug te laten gelden (leefloon, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, …)

Begeleiding is primordiaal om de rechten te laten gelden.

 

Oriëntatie na het verblijf

Opvangtehuis (2.56%)Privéwoning (74.36%)Eerstelijnsopvang (7.69%)Persoonlijk netwerk (7.69%)Andere centra van Samusocial (7.69%)Opvangtehuis (2.56%)Privéwoning (74.36%)Eerstelijnsopvang (7.69%)Persoonlijk netwerk (7.69%)Andere centra van Samusocial (7.69%)
Opvangtehuis12.56 %
Privéwoning2974.36 %
Eerstelijnsopvang37.69 %
Persoonlijk netwerk37.69 %
Andere centra van Samusocial37.69 %

Van de 75 gezinnen die in 2018 in het centrum werden opgevangen, was er op 31/12/18 een doorverwijzing gebeurd voor 39 van hen, waarvan 29 rechtstreeks naar een privéwoning, hetzij 8 meer dan in 2017.

Nayah, opgevangen in het Familiecentrum met haar twee kinderen.

Nayah verliet haar geboorteland in Afrika om in het kader van een gezinshereniging naar België te komen. Uiteindelijk moet ze vluchten voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze belandt in het Familiecentrum van Samusocial met haar twee kinderen onder de arm.

 « In het begin wist ik niet waaraan ik mij moest verwachten, hoelang ik zou blijven. Ik heb opnieuw financiële steun gevraagd aan het OCMW. Ik heb twee advocaten moeten nemen. Het was een lange procedure maar nu zou ik antwoord moeten krijgen. Als het een positief antwoord is, kan ik naar een eigen woning verhuizen. »

 « Ik kan eindelijk aan mijn toekomst denken. Bij andere mensen wonen is te ingewikkeld. We storen de hele tijd hier. Hier is het niet perfect, maar voor mensen zoals ik, zonder inkomen en met twee kinderen, is het al heel goed: ik heb mijn eigen kamer en wordt niet gestoord. En verder heb ik ook vriendinnen gemaakt. Het zijn trouwens de enige vriendinnen die ik heb. Ik heb nog steeds contact met vrouwen die al vertrokken zijn.
Hier, in het Familiecentrum, doen we activiteiten, wandelen we. Ik ga altijd naar de Donderdagen van de Vrouw, heel leuk! Als je naar de verhalen van anderen luistert, leer je veel. Vroeger huilde ik vaak, maar nu weet ik dat ik niet de enige ben met problemen.
Het heeft geen zin om zich te beklagen. Ik ben echt tevreden: vroeger sprak mijn zoon niet veek, maar hier zijn er veel kinderen en is hij opengebloeid. In december gaat hij naar school. »